Thư viện > Văn bản pháp luật Hôm nay 5/10/2015,09:00 GMT+7
Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê
Cập nhật: 14h2' ngày 26/06/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG
_____

Số: 10/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Đà Lạt, ngày 04 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 155/TTr/TC-GCS ngày 28 tháng 01 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Các Bộ: TC; TNMT; Tư pháp (Cục KT VB);

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Lâm Đồng;

- Như Điều 3;

- LĐ và CV VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Đức Hòa

 

  Tải tệp tin đính kèm
QD10UB.DOC

Email cho bạn bè   Bản in  Quay lại  Đầu trang
Gửi bình luận
Gửi bình luận
Tin liên quan