Thư viện > Văn bản pháp luật Hôm nay 9/10/2015,09:00 GMT+7
NGHỊ ĐỊNH 188/2004/NĐ-CP Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Cập nhật: 18h29' ngày 09/02/2010

NGHỊ ĐỊNH 188/2004/NĐ-CP

CỦA CHÍNH PHỦ

Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phân vùng đất tại nông thôn

2. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường

3. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Đất liền kề

Chương II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 4. Phương pháp xác định giá đất

Điều 5. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất

Điều 6. Khung giá các loại đất

1. Khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định này được quy định cho các loại đất được phân loại tại Điều 13 Luật Đất đai gồm

2. Căn cứ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định giá các loại đất cụ thể trong giới hạn cho phép tăng thêm không quá 20% so với mức giá tối đa và giảm không quá 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất cùng loại quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Điều chỉnh khung giá các loại đất

Chương III

ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Điều 8. Nguyên tắc phân vùng đất ở nông thôn, phân hạng đất nông nghiệp để định giá đất

1. Phân vùng đất

2. Phân hạng đất

Điều 9. Xác định vùng đất, hạng đất và vị trí của từng loại đất cụ thể ở nông thôn để định giá đất

1. Nhóm đất nông nghiệp

2. Nhóm đất phi nông nghiệp tại nông thôn

Điều 10. Phân loại đô thị, đường phố, vị trí đất trong đô thị của từng loại đất cụ thể để định giá đất

Điều 11. Thẩm quyền phân vùng, phân hạng đất, phân loại đường phố và vị trí đất cụ thể để định giá

Điều 12. Khu vực đất giáp ranh

Điều 13. Định giá các loại đất cụ thể tại địa phương

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi định giá, điều chỉnh giá các loại đất cụ thể tại địa phương phải:

2. Phương pháp định giá cụ thể cho từng loại đất

Điều 14. Giá đất tại khu vực giáp ranh

Điều 15. Điều chỉnh giá các loại đất cụ thể tại địa phương

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Điều 17. Điều khoản thi hành

.............................

Nhấn vàoDownload để tải về chi tiết Nghị định

Cổng thông tin nhà đất 24h


Email cho bạn bè   Bản in  Quay lại  Đầu trang
Gửi bình luận
Gửi bình luận
Tin liên quan